عنوان:آقای تولد
وب‌سایت:aghayetavallod.com
پیش فاکتور
تلفن:09105656056
گیرنده:تهران -
نام کامل:زهرا کتال
تلفن:9217691704
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
1شناسه12927محصولساک دستی بزرگ راه راه قیمت10,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد12مبلغ کل120,000 تومان
کلتومان12120,000 تومان
مهر و امضای فروشگاه
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب